Adatkezelési tájékoztató

 

Tájékoztatjuk az OC Finance ügyfél előny-klubhoz („Klub”) csatlakozó személyeket (továbbiakban: Érintett) az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint az érintettek jogairól. 

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR ) alapszik.

 1. Adatkezelő

OC Finance Biztosításközvetítő Kft (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma: 01-09-730023, képviseli: Halász Sándor ügyvezető, email: ocf@ocfinance.hu) továbbiakban: OC Finance

 1. Az  adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, időtartama

 

Az adatkezelés célja

A kezelt adatok

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Érintett azonosítása, kapcsolattartás, 

az Érintett részére az általa önkéntesen online kitöltött kérdőívre adott válaszai alapján az érdeklődési körének,   anyagi helyzetének,  a jövőbeni biztosítási, megtakarítási céljai és lehetőségeivel kapcsolatos  

ismeretterjesztő tájékoztatás nyújtása, az OC Finance által nyújtott szolgáltatásokkal, konkrét biztosítási és/vagy önkéntes pénztári termékekkel kapcsolatos direkt marketing célú megkeresés telefonon és/vagy emailen.

Klubhoz csatlakozáshoz:

– név 

– e-mail cím

– telefonszám

Klubhoz történt csatlakozást követően:

 

önkéntesen a kérdőívre megadott válaszokból nyert adatatok, jellemzően:

 

 • születési idő
 • lakhely
 • érdeklődési terület
 • családi állapot
 • kereseti forrás jellemzői

a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja 

az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés az Érintett kapcsolatfelvétele napján kezdődik. Az adatkezelés az érintett törlési kérelméig, de legfeljebb a kapcsolatfelvételt követő 3 évig tart.

 

 1. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelővel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. 

Adatfeldolgozóként járhatnak el az OC Finance tevékenységében részt vevő közreműködői, továbbá a technikai hátteret biztosító M és L Hungária 2006 Kft. 

 1. A honlap üzemeltetése, adatbiztonság

A Honlap szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Honlap informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 1. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az OC Finance-től a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését.

Az érintett az ocf@ocfinance.hu  email címre megküldött levélben bármikor megtilthatja személyes adatai további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt. 

Az OC Finance a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül reagál a kérelemben foglaltakra. 

 1. Jogorvoslat

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkereshet minket az ocf@ocfinance.hu email címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.